Service och garanti

Bra service är en självklarhet för oss!

Service och garanti

Bra service är av stor vikt för oss. Kvalificerade tekniker och ett bra kundbemötande är något vi alltid eftersträvar.

I dagsläget har vi tre servicetekniker och fullt utrustade servicebussar redo att ta sig ann alla typer av jobb som gäller vår produkt. Vid installation eller service tar våra tekniker kontakt för att boka en tid som passar. Vi försöker alltid boka dessa jobb så snart som möjligt och vid akuta behov är vi flexibla och kan med kort varsel hjälpa till. Vi har ett antal servicepartners runt om i landet som kan assistera då vi själva inte har möjlighet.

Vi utför även nymontage utomlands eller servicejobb då våra återförsäljare inte själva kan.

Vid frågor runt fästesval, maskinkrav och olika redskapskombinationer, tveka aldrig att kontakta oss för experthjälp. Vi har mer än tjugo års erfarenhet från denna typ av frågor och vi står alltid till ditt förfogande.

 

Följande garantibestämmelser gäller för OilQuick-produkter:

 • OilQuick AB (OQAB) garanterar ifråga om produkten för en mot teknikens ståndpunkt svarande felfrihet beträffande material och utförande.
 • Garantin innebär att OQAB efter eget val ersätter eller reparerar delar av levererade produkter, som på grund av material- eller fabrikationsfel blivit obrukbara.
 • Garantitiden är 24 månader eller 3000 maskintimmar, beroende vilket som först uppnås. Garantitiden gäller från den dag produkten levereras till slutkund.
 • Garantitiden gäller fr.o.m. det datum leverans sker till slutkund. En förutsättning för att OQAB skall behandla en inlämnad reklamationsrapport är att registreringskort är vederbörligen insänd till OQAB.
 • Reservdelar och arbetstid betalas av OQAB under förutsättning att reklamationen har blivit godkänd. Dock utgår icke ersättning för resekostnader, restid, förbrukningsmaterial, hydraulolja och ståtid.
 • Garantin gäller ej för fel som uppstått på grund av naturligt slitage, vårdslöshet, bristfälligt montage eller annan utom OQAB:s kontroll liggande orsaker.
 • Garantin gäller ej om OilQuick-produkten blivit ombyggd eller förändrad utan OQAB:s skriftliga godkännande. Icke OilQuick original-reservdelar ersättes ej. På reservdelar levererade efter garantitidens utgång, lämnas 3 månaders garanti, varvid endast reservdelar ersättes under förutsättning att reservdelen ifråga är monterad av OQAB godkänd verkstad eller ombud och att denne intygar att ingen glapphet, förorening, slitage eller dylikt har inverkat ogynnsamt.
 • Felaktigheter som uppstår under garantitiden ersättes av OQAB under förutsättning att reklamationsrapport har blivit insänd till OQAB inom 30 dagar efter skadans uppkomst och att felaktigheterna är att hänföra till reklamationsfall.
 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är installerad och styrd enligt de krav och installationsanvisningar som framgår från gällande manual.
 • Garantin gäller endast om original OilQuick delar används tillsammans med våra OilQuick snabbfästessystem.
 • I övrigt gäller garantivillkor enligt “Maskin 2003”.