Hållbarhetsrapport 2019/2020 OilQuick AB

OilQuicks förhållningssätt till hållbarhet - vad är hållbarhet för OilQuick? Vi, OilQuick förstår vår position i värdekedjan och verkar löpande för att utveckla våra inköp, tillverkning/produktion, försäljning och för att skapa ett hållbart samhälle där vi verkar och bor. Vi har satsat på att bli en bra arbetsgivare och fortsätter den resan. OilQuick fick utmärkelsen som bästa industriföretag I Grate place to work 2020.

Om hållbarhetsrapporten

Detta är OilQuick AB:s första hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2019/2020. Hållbarhetsrapporten omfattar moderbolaget OilQuick AB (556066-5530) och samtliga enheter som konsolideras i koncernredovisning för samma period vilka finns specificerade i förvaltningsberättelsen.

Eftersom detta är OilQuicks första hållbarhetsrapport så har inga väsentliga förändringar i tillämpandet av principer för rapportering eller rapporteringens omfattning förekommit. 

Styrelsen för OilQuick AB har vid undertecknande av års- och koncernredovisningen även godkänt hållbarhetsrapporten.

 

Affärsmodell

QilQuick AB är ett bolag med specialisering på automatiska snabbfästessystem till grävmaskiner, lastmaskiner, materialhanterings-maskiner, motviktstruckar och kranar. Systemen marknadsförs under produktnamnet OilQuick. Det speciella med OilQuick i jämförelse med traditionella snabbfästessystem är att det även klarar att koppla hydrauliska redskap direkt från förarhytten. QilQuick AB är med sin patenterade teknik den ledande systemleverantör av redskapsfästen med automatiska hydraulslangkopplingsfunktion. Bolaget har sitt säte i Hudiksvall, bolaget har även tre dotterbolag, dessa finns i Frankrike, Storbritannien och USA. Försäljningen sker via moderbolaget och dotterbolagen eller via återförsäljare som finns runt om i världen, ni kan se dem på kartan här ovan. I Hudiksvall ligger också huvudkontoret och där återfinns koncerngemensamma funktioner såsom ekonomi och finans, inköp, marknad, utveckling/konstruktion och HR.   Själva tillverkningen av kundanpassade produkter sker också I Hudiksvall. OilQuick har outsourcat själva tillverkningen utav komponenter och köper även in gjut-underdelar som bearbetas.

 

Leverantörskedja

Av absolut störst betydelse för OilQuick AB är våra leverantörer från dem vi köper råvara, komponenter etc som vi sedan kundanpassar och monterar ihop och säljer. I dagsläget är det ett tjugotal leverantörer som tillsammans står för mer än 95% av de material, komponenter som används i tillverkningen av företagets produkter. Inköp gör 2 ggr per år en uppföljning av våra leverantörer och skapar då en leverantörsbarometer som då uppdateras. Kvalitetsförbättringar är högt upp på agendan och arbetas löpande med.

De transportbolag som sköter transporterna från leverantörerna är av stor betydelse för verksamheten. Utkörning från vår montering sker med hjälp av externa transportörer. Utleveranserna går antingen med lastbil, flyg eller båt. Utöver nämnda inköp gör vi också inköp av elektricitet och värme på de platser vi är verksamma. Samtliga väsentliga köpeavtal förhandlas och beslutas om centralt av huvudkontoret för att uppnå stordriftsfördelar och för att säkerställa att koncernens riktlinjer för inköp alltid följs.

 Personalen är väldigt viktig del i OilQuicks verksamhet och företaget verkar för att de anställda ska trivas och må bra. Målet är att bli universums bästa arbetsgivare. Företaget är med i ”Great place to work” och arbetar årligen med dessa rapporter för att ständigt utveckla sig samt få till en ännu bättre tillvaro för de anställda. OilQuick hamnade på 15:e plats I den senaste mätningen och blev Sveriges Bästa Industriföretag. Under 2020 tyckte 99% av de anställda att företaget var en bra arbetsplats.  

 

OilQuick strävar efter att ha nöjda kunder och nöjda medarbetare. Företaget lämnar årligen stora summor i bidrag till det lokala samhället och då främst till föreningar och ungdomars idrott. OilQuick vill vara med och bidra till att Hudiksvall är en trevlig ort att bo och verka i.

Ett OilQuick-system spar tid och pengar och minimerar slitage då rätt redskap används. Utöver detta är det även ett bättre val ur miljö – och säkerhetssynpunkt. Ett exempel är att OilQuicks kopplingar är droppfria och bidrar till en mer miljövänlig arbetsplats samt att föraren sällan behöver lämna hytten under exempelvis vinter och halka.   

Det finns externa faktorer som kan påverka OilQuicks verksamhet och affärsmodell, Pandemier fanns inte med på denna karta innan 2019/2020. Men vi har nu sett dess verkan och behöver ta med dessa i vår beaktning när vi tittar in i framtiden. Andra områden som vi lägger in i affärsplanen och de modeller vi gör är ex Brexit och politiska beslut som kan påverka oss. Konkurrenters och tekniska utveckling bevakar vi också löpande för att vara pålästa om vår omvärld och kunna navigera rätt.    

 

Väsentlighetsanalys / Nulägesanalys

Inför upprättandet av OilQuicks första hållbarhetsrapport har företagsledningen genomfört en analys över nuläge och önskat läge. Syftet med analysen har varit att identifiera vad hållbarhet innebär och hur OilQuicks affärsmodell är, samt att prioritera och komma igång med de initiativ som bäst kan bidra till OilQuicks hållbara utveckling. Resultatet från analysen visade att OilQuick har hög ambitionsnivå och att arbetet med hållbarhet inom vissa områden redan är påbörjat. Frågor om hållbar personal hamnade i topp när OilQuick i självskattningen rankade vad som är viktigast att fokusera på. Inom hållbar personal finns redan ett proaktivt arbetssätt men ändå möjlighet till förbättring. Vidare visade analysen ett behov av att utveckla hållbara inköp samt hållbar kommunikation. OilQuick har identifierat ett antal initiativ som är ett första steg för att bli ett mer hållbart företag. Initiativen ska genomföras och slutföras under 2021.

 

1

Bygga ett starkt varumärke som hållbar arbetsgivare

● Kommunicera externt och internt hur ni arbetar för att vara en hållbar arbetsgivare. Exempelvis genom hemsida, dialoger, hållbarhetsrapport, och att använda ambassadörer. 

● Workshop för de anställda för att definiera vad hållbarhet är för OilQuick (ej aktuellt i dagsläget pga Covid19)

 

2

Utveckla analys och kontroll av hållbarhetsrisker i leverantörsledet

Genomför en övergripande kartläggning av leverantörsledet och en initial bedömning av potentiella hållbarhetsrisker. Det kan även innebära:

● Code of Conduct för leverantörer

● Utveckla leverantörsutvärderingar

 

3

Utveckla medarbetarnas involvering i arbetet för ökad hållbarhet

Ta fram en utbildning för samtliga anställda i de väsentliga hållbarhetsfrågorna för OilQuick. Aktiviteten kommer att genomföras när ledningsgruppen har fått samsyn på vilka områden som har störst fokus. Utbildningen genomförs i grupp och fysiskt på plats, tidpunkt därför inte satt då det behöver vara möjligt att ses fysiskt. 

 

4

Utveckla hållbarhets- rapportering

Genomför en första analys (risk-/väsentlighetsanalys) för att identifiera de områden som är mest väsentliga och som ska få mest fokus i hållbarhetsrapporteringen.

 

Väsentlighetsanalys har inte genomförts under året men planeras att genomföras under 2021. Framgent avser OilQuick AB att i dialog med företagets viktigaste intressenter utvärdera valet av information i hållbarhetsrapporteringen.

 

Styrning och ansvar för hållbarhetsaspekter i verksamheten

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för förvaltningen av OilQuick vilket även innefattar frågor relaterade till hållbart företagande.

Styrelsen har under året påbörjat arbetet med att skapa en hållbarhetsrapport och gett VD i uppdrag att påbörja detta arbete. Företaget har sedan tidigare en beskrivning I personalhandboken om värdegrund och vilka riktlinjer som de anställda bör följa.

VD ansvarar för att verkställa styrelsen styrelsens beslut och strategier. Som stöd till VD och övriga verksamheten har Ekonomichefen fått ett utökat ansvar inom hållbarhet, Ekonomichefen ingår redan i ledningsgruppen och rapporterar direkt till VD. Denna ansvarar för att ta fram beslutsunderlag, göra analyser och bistå övriga ledningen i att verkställa de beslut som styrelsen fattar. Ekonomichefen leder också arbetet med att ta fram hållbarhetsrapporten. OilQuicks ambition är att alla medarbetare ska känna ägandeskap över frågor inom hållbart företagande som ligger nära den egna befattningen och har under året påbörjat arbetet med att planera utbildningar och seminarier riktade mot anställda inom företaget. 

Styrande dokument och riktlinjer

Den grundläggande utgångspunkten för OilQuick är att vi nu följer de lokala kraven som gäller vid exempelvis inom miljö, sop-sortering, avfallshantering etc.

Företaget har som ambition att fördjupa hållbarhetsarbetet inom företaget under 2021 för att kunna minimera de potentiella negativa effekterna av verksamheten och dra nytta av de möjligheter som hållbart företagande innebär. OilQuick följer de arbetsregler och villkor som finns på marknaden. Anställningsvillkor är formade enligt de lagar och förordningar som finns.

Styrelsen har sedan tidigare fastställt en skriven handbok som ger chefer och medarbetare en överblick över vilka skyldigheter, rättigheter, rutiner och olika policys som gäller vid företaget. I företagets Personalhandbok finns detta beskrivet. Varje nyanställd i företaget får en genomgång av Personalhandboken under sin introduktion, denna genomgång hålls av HR. 

OilQuick är certifierade enligt ISO 9001 och arbetar enligt detta kvalitetsledningssystem. Detta berör hela företaget och dess anställda.

Uppföljning av styrning

OilQuick har löpande lednings, avdelningsmöten där uppföljning sker av verksamheten sker. På dessa möten följer man upp mål, processer och att rutiner följs.  

ISO 9001 följs upp löpande och vart tredje år hålls en revision utav själva certifikatet.

Varje nyanställd hos OilQuick får en genomgång med HR utav vår Personalhandbok, där finns bl information om uppförandekod och övriga vilka skyldigheter samt rättigheter en anställd har i företaget.

Årligen gör vi en undersökning via Great place to Work där varje anställd för fylla i sin uppfattning om hur saker och ting utvecklas. Områden som berörs är trovärdighet, respekt, stolthet, kamratskap och samarbete med närmaste chefen. I den senaste undersökningen blev OilQuick till bästa industriföretag och hamnade på totalt 15:e plats i landet (utav alla deltagande företag). Under 2020 tyckte 99% av de anställda att företaget var en bra arbetsplats. 

  

Fokusområden

Miljö 

Vi följer de lagar och pålagor som träffar oss som arbetsgivare och tillverkare men kan ta arbetet ett steg till genom att arbeta mer systematiskt med frågorna. Vi har I OilQuick tills idag inte aktivt arbetat fullt ut i vårt miljöarbete utan har löst frågorna som de kommit upp och har då löst de på bästa sätt för stunden.

På grund av hotet om klimatförändringar finns en koncensus om att de globala växthusgasutsläppen behöver minska drastiskt till och med slutet av detta århundrade. Det finns därför en mycket stor sannolikhet att vi kommer se politiska initiativ och regleringar som på olika sätt tvingar företagen att minska sin användning av fossila bränslen. För Sveriges del där OilQuick har merparten av sin verksamhet är det främst inom transportsektorn som utfasning av bensin- och dieseldrivna transporter troligtvis kommer ske i relativt snabb takt, beroende på den tekniska utvecklingen av alternativa bränslen. Detta kan tänkas ske genom förbud och/eller genom ekonomiska styrmedel såsom skattehöjningar på fossila bränslen.

 

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Miljö

 

Miljöarbete

 

Risken för OilQuick om man inte arbetar löpande och strukturerat med miljöfrågorna är att något kan missas eller att företaget hamnar fel I någon fråga.

OilQuick kan ensamt inte påverka klimatförändringarna som sker I världen men vi kan påverka de områden som rör oss I vår vardag. Vi kommer under den närmaste tiden behöva sätta rutiner för att identifiera, sätta mål för företaget och skapa handlingsplaner för att fånga och belysa miljöfrågan. Allt för att om möjligt minska vår påverkan på miljön. De områden vi ser kan beröras är våra inköp, transporter och vår elförsörjning. 

 

Striktare reglering av växthusgasutsläpp.

 

OilQuick utsätter sig för en risk då mer än hälften av fordonsflottan drivs av fossila bränslen. 

OilQuick har idag en fordonsflotta som till mer än hälften drivs av fossila bränslen, närmare bestämt bensin och diesel. En höjning av priset på drivmedel kan potentiellt ha en måttlig inverkan på OilQuicks resultat och förbud mot vissa förbränningsmotorer skulle innebära att delar av flottan blir obsolet och måste ersättas. Styrelsen har höjt nivån för tjänstebilar och gjort det möjligt för de anställda som behöver en bil I tjänst, att de kan ta ut en miljöbil.  

OilQuick tar med sig frågan om hur hantera våra framtida inköp för att möta upp troliga regleringar och förändringar kring utsläppen.

 

 

Styrning: OilQuick har idag inte ett systematiskt miljöarbete på plats och har då löst varje fråga när den kommit upp.

Utfall: OilQuick har inte mätt detta i under 2019/2020.

Aktivitet under 2021: OilQuick kommer att utse en person att arbeta för att implementera ett mer systematiskt arbetssätt kring miljöfrågor som berör företaget och göra en riskanalys. Företaget ska även se över sina elavtal under 2021 och då gå över till ”grönare” el.  

 

 

Personalfrågor

Delar av verksamheten, närmare bestämt produktionen och monteringen, har en förhöjd risk för arbetsplatsolyckor. En allvarlig olycka kan innebära allvarliga konsekvenser för individen i fråga i form av bestående men, trauma och försämrad arbetsförmåga. Det kan också innebära allvarliga konsekvenser för företaget i form av kostnader för skadestånd och böter för bristande regelefterlevnad.

OilQuick har idag har en uttalad icke-tolerans mot diskriminering och strävan efter en jämställd arbetsplats finns det historiska strukturer och beteenden inbäddade i vår kultur som kan ta tid att förändra. Att diskriminera människor på basis av kön, ålder, ursprung, trosuppfattning, sexuell läggning med mera är olagligt och brister i detta hänseende kan resultera i försämrat rykte, försämrad arbetsplatsmiljö med minskad produktivitet som följd, svårighet att rekrytera och behålla personal samt skadestånd.

 

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Personalfrågor

 

Arbetsplatsolyckor

 

Det finns en förhöjd risk för arbetsplatsolyckor för delar av verksamheten, närmare bestämt monteringen och produktionen.

OilQuick har ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Det handlar om att I det dagliga arbetet genomföra åtgärder så att de anställda inte blir sjuka eller far illa på något sätt. Cheferna är ansvariga för arbetsmiljön och sina anställda. HR fungerar som en stödperson till cheferna och de anställda.

Årligen görs genomgångar för att säkerställa att inga påtagliga risker för en osäker arbetsplats föreligger. OilQuick följer noga upp alla incidenter, från tillbud till allvarligare olyckor, med konsekvensanalyser och vidtar åtgärder för att minska risken för upprepning.

Diskriminering och bristande jämställdhet

 

Risk finns att OilQuick skulle hantera/behandla någon anställd fel. Bedöms dock som liten.

 

OilQuick har en nolltolerans mot diskriminering oavsett grund och strävar efter en kultur som präglas av jämställdhet och mångfald. Detta är tydligt är uttryckt i vår personalhandbok och jämställdhetspolicy vilka är kommunicerade till alla anställda.

 

 

 

Styrning: OilQuick har idag fungerande rutiner för att arbeta med arbetsmiljöfrågor och följer detta löpande. Företaget har en nolltolerans mot diskriminering och har en kultur idag som präglas av jämställdhet och mångfald. OilQuick vill ta steget mot att bli en mer Hållbar arbetsgivare genom att öppet visa detta i sin kommunikation både internt och externt. 

Utfall: Företaget har en inrapporterad arbetsplatsolycka under det senaste året som har hanterats. QilQuick är med I Great place to work och har där blivit utsett till bästa industriföretag i den senaste mätningen. 99% av de anställda tyckte att OilQuick var en bra arbetsplats.

Aktivitet för 2021: Under 2021 kommer företaget att ta fram en utbildning för de anställda gällande hållbarhet och ska även ta fram en kommunikationsplan gällande hållbarhet för att bygga ett mer hållbart varumärke. Vi ska visa de bra saker som vi gör idag och vad vi ämnar göra.

 

Antikorruption och mutor 

OilQuick har nolltolerans mot mutor och korruption. Detta framgår i vår Personalhandbok. Vi bedömer risken för korrupt beteende som relativt begränsad och denna uppkommer framförallt i samband med våra inköp respektive försäljning till vissa kundsegment.

 

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Antikorruption och mutor

 

Risk finns att det kan förekomma antikorruption och mutor inom företaget men vi bedömer den som väldigt låg.

Arbetet med mutor och korruption har kommunicerats till samtliga anställda. Arbetet kommer även att utvecklas så att det också kommer att beröra våra leverantörer. 

Koden bifogas samtliga nya avtal med leverantörer och de förväntas från och med 2021 bekräfta skriftligt att de avser tillämpa denna. Om vi upptäcker något brott mot vår uppförandekod hos leverantörerna avslutar vi vårt samarbete med dem. 

 

Styrning: Det finns beskrivet I företagets personalhandbok om etik och moral. Den presenteras för varje nyanställd under introduktionsprogrammet av HR. För att förtydliga vad man menar kommer man att arbeta om texten lite.

Utfall: inte kommit till kännedom, mäter inte I år men ser över det till nästa år.

Aktivitet för 2021: Uppdatera texten i personalhandboken som rör affärsetik och antikorruption. Samtliga anställda ska sedan ta del av detta via en intern utbildning.

 

Mänskliga rättigheter

OilQuick analys visar inte på några uppenbara risker för brott mot de mänskliga rättigheterna som en konsekvens av vår verksamhet. Vi bedriver ingen verksamhet i länder som identifierats som högriskländer i detta avseende.

Avseende risker för brott mot mänskliga rättigheter i vår värdekedja se även nedan under risker i leverantörsledet (”korruption”).

 

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Respekt för mänskliga rättigheter

 

I leverantörsledet kan det finnas en liten risk för brott mot mänskliga rättigheter.

Vår personalhandbok för regler och normer är delvis baserad på de av FN beslutade mänskliga rättigheterna och skall följas av alla anställda.

Koden bifogas samtliga nya avtal med leverantörer och de förväntas från och med 2021 bekräfta skriftligt att de avser tillämpa denna. Om vi upptäcker något brott mot vår uppförandekod hos leverantörerna avslutar vi vårt samarbete med dem. 

 

Styrning: OilQuick har idag en löpande kontakt med våra leverantörer och gör två ggr per en leverantörs barometer. Detta görs för att stämma av samarbetet och hur varje leverantör mår samt att företaget får veta vad leverantörer har för planer/utmaningar.

Utfall: Ej kommit till vår kännedom och vi har inte mätt detta I år.

Aktivitet för 2021: För att lyfta detta arbete ett steg till kommer OilQuick att genomföra en övergripande kartläggning av leverantörsledet och en initial bedömning av potentiella hållberhetsrisker. Det kan även innebära:

  • Code of conduct för leverantörer
  • Utveckla leverantörsutvärderingar

 

 

Samhällsengagemang och Sponsring

OilQuick tror på Hudiksvall och vill vara med för att göra skillnad. För OilQuick är det viktigt att bidra till en bra folkhälsa, ökad tillväxt och en attraktiv stad att bo i. Samhällsnyttan ligger oss varmt om hjärtat.

OilQuick har ett när samarbete med skolor, föreningar och andra företag I kommunen. Vi tar exempelvis mot PRAO-elever och har när samarbeten gymnasiet plus att vi tar emot x-jobb elever från universitetet.

För att främja handeln I Hudiksvall med omnejd använder vi därför lokala företag I så stor utsträckning som möjligt.

 

Väsentliga risker

Beskrivning av riskhantering

Sociala förhållanden

 

Samhällsengagemang och Sponsring

 

Om OilQuickk skulle välja att minska eller ta bort helt det företaget satsar idag på bidrag till folkhälsa mm. Så kan detta påverka företaget negativt genom ett minskat anseende.

OilQuick vill gärna att så många som möjligt ska få ta del av det vi ger tillbaka till samhället.

Vi har startat ett eget projekt som vi kallar OilQuick hjärtesak och där är intentionen att bistå lokala skolor och förskolor med utrustning av olika slag. Beroende på hur många som ansöker beviljas vi sedan ansökningarna.

Vi fortsätter att handla lokalt och att ha lokala leverantörer. I år 2020 har vi även varit med och sponsrat Barncancerfonden.

 

Styrning: OilQuick har under året fortsatt att ge tillbaka till vårt samhälle och då hjälpt till att göra Hudiksvall bättre ort att bo och verka i.

Utfall: OilQuick har under 2019/2020 år sponsrat föreningar och samhället med ca 1,35 miljoner.

Aktivitet under 2021: Har fortsatt det tidigare arbete som skett år från år och planerar att fortsätta med det arbetet.

 

 

Utblick mot 2021

Under 2021 kommer vi att arbeta med de initiativ vi har identifierat som mest prioriterade att börja med för att ta första stegen mot att bli ett mer hållbart företag. Vi kommer börja med byggnationen utav ett starkt varumärke som en hållbararbetsgivare, internt och externt. För att möjliggöra detta behöver involvera vår personal i vad vi vill göra samt att vi också ska ta våra leverantörer med på resan.

Övriga områden som vi vill förbättra oss i är hur vi upphandlar vår el och även gå igenom vad vi kan göra för att minska våra utsläpp. Som ett led I kommer vi även att börja på att förbereda oss för att certifiera oss för ISO-14001.

Vi gör redan idag bra saker men behöver ta nästa steg I att systematiskt arbete med dessa frågor internt externt för att ta nästa steg. Vi ser fram emot ett Hållbart 2021 och ljus framtid för OilQuick och dess personal.

 

 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten Till bolagsstämman i Oilquick AB, org.nr 556066-5530

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

 Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Hudiksvall den dag som framgår av min underskrift

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

Tomas Rahm

Auktoriserad revisor

 

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Returnerat namn från Svenskt BankID: TOMAS RAHM

Tomas Rahm

Auktoriserad revisor

tomas.rahm@pwc.com

+46 76 847 20 62

2020-12-23 09:25:19 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post