RAPPORTER & DOKUMENT

GARANTI

Följande garantibestämmelser gäller för OilQuick-produkter:

 • OilQuick AB (OQAB) garanterar ifråga om produkten för en mot teknikens ståndpunkt svarande felfrihet beträffande material och utförande.
 • Garantin innebär att OQAB efter eget val ersätter eller reparerar delar av levererade produkter, som på grund av material- eller fabrikationsfel blivit obrukbara.
 • Garantitiden är 24 månader eller 3000 maskintimmar, beroende vilket som först uppnås. Garantitiden gäller från den dag produkten levereras till slutkund.
 • Garantitiden gäller fr.o.m. det datum leverans sker till slutkund. En förutsättning för att OQAB skall behandla en inlämnad reklamationsrapport är att registreringskort är vederbörligen insänd till OQAB.
 • Reservdelar och arbetstid betalas av OQAB under förutsättning att reklamationen har blivit godkänd. Dock utgår icke ersättning för resekostnader, restid, förbrukningsmaterial, hydraulolja och ståtid.
 • Garantin gäller ej för fel som uppstått på grund av naturligt slitage, vårdslöshet, bristfälligt montage eller annan utom OQAB:s kontroll liggande orsaker.
 • Garantin gäller ej om OilQuick-produkten blivit ombyggd eller förändrad utan OQAB:s skriftliga godkännande. Icke OilQuick original-reservdelar ersättes ej. På reservdelar levererade efter garantitidens utgång, lämnas 3 månaders garanti, varvid endast reservdelar ersättes under förutsättning att reservdelen ifråga är monterad av OQAB godkänd verkstad eller ombud och att denne intygar att ingen glapphet, förorening, slitage eller dylikt har inverkat ogynnsamt.
 • Felaktigheter som uppstår under garantitiden ersättes av OQAB under förutsättning att reklamationsrapport har blivit insänd till OQAB inom 30 dagar efter skadans uppkomst och att felaktigheterna är att hänföra till reklamationsfall.
 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är installerad och styrd enligt de krav och installationsanvisningar som framgår från gällande manual.
 • Garantin gäller endast om original OilQuick delar används tillsammans med våra OilQuick snabbfästessystem.
 • I övrigt gäller garantivillkor enligt “Maskin 2021”.

 

 

INTEGRITETSPOLICY

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. Den nya bestämmelsen kallas GDPR och ersätter personuppgiftslagen. Detta ställer krav på hur företag får behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi lagrar dina uppgifter.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. OilQuick är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom OilQuick behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som OilQuick tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

OilQuicks webbplatser

När du besöker www.oilquick.com samlas inga personuppgifter in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren är alltid anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. OilQuick använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

 

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

Leverantörsinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli leverantör till oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

Personliginformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna söka jobb hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. personligt brev samt CV.

 

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

 

Ändamålen är till exempel:

• ingå ett avtal med oss/bli kund.

• få en offert på ett erbjudande.

• köpa en produkt/tjänst.

 

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

• för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder.

• för att skicka nyhetsbrev.

• för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor eller via mail till gdpr@oilquick.com.

 

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

 

Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. 

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta OilQuicks dataskyddsansvarige på gdpr@oilquick.com.