GARANTI

Følgende garantibestemmelser gjelder for OilQuick-produkter:

 • OilQuick AB (OQAB) garanterar i fråga om produkten för en mot teknikens ståndpunkt svarande felfrihet beträffande material och utförande.
 • Garantin innebär att OQAB efter eget val ersätter eller reparerar delar av levererade produkter, som på grund av material- eller fabrikationsfel blivit obrukbara.
 • Garantitiden är 24 månader eller 3000 maskintimmar, beroende vilket som först uppnås. Garantitiden gäller från den dag produkten levereras till slutkund.
 • Garantitiden gäller från det att leverans (datum) sker till slutkund. En förutsättning för att OQAB skall behandla en inlämnad reklamationsrapport är att registreringskort är vederbörligen insänd till OQAB.
 • Reservdelar och arbetstid betalas av OQAB under förutsättning att reklamationen har blivit godkänd. Dock utgår icke ersättning för hydraulolja, förbrukningsmaterial och ståtid.
 • Garantin gäller ej för fel som uppstått på grund av naturligt slitage, vårdslöshet, bristfälligt montage eller annan utom OQAB:s kontroll liggande orsaker.
 • Garantin gäller ej om OQAB-produkten blivit ombyggd eller förändrad utan OQAB:s skriftliga godkännande. Icke OilQuick original-reservdelar ersättes ej. På reservdelar levererade efter garantitidens utgång, lämnas 3 månaders garanti, varvid endast reservdelar ersättes under förutsättning att reservdelen i fråga är monterad av OQAB godkänd verkstad eller ombud och att denne intygar att ingen glapphet, förorening, slitage eller dylikt har inverkat ogynnsamt.
 • Felaktigheter som uppstår under garantitiden ersättes av OQAB under förutsättning att reklamationsrapport har blivit insänd till OQAB inom 30 dagar efter skadans uppkomst och att felaktigheterna är att hänföra till reklamationsfall.
 • Garantin gäller under förutsättning att produkten är installerad och styrd enligt de krav och installationsanvisningar som framgår från gällande manual.
 • Garantin gäller endast om original OQAB delar används tillsammans med våra OQAB snabbfästessystem.
 • Ersättning till återförsäljare och entreprenör regleras med fast taxa för arbetstid 900kr/tim och för restid max 600kr/tim och 9 kr per km. Om inget annat överenskommits via separat inköpsorder.
 • När OQAB begär retur av reklamerade produkter bekostas frakten av OQAB. Dock skall bokning av frakt ske lokalt av kund/ÅF/partner. Returen skall skickas in till OQAB inom 14 dagar. ÅF/Partner har möjlighet till sampackning, dock max 30 dagar räknat från aviserat reklamationsdatum
  I övrigt gäller villkor enligt “Maskin-21”.