RAPPORTER & DOKUMENTER

GARANTI

Følgende garantibestemmelser gjelder for OilQuick-produkter:

 • OilQuick AB (OQAB) garanterer produktenes feilfrihet når det gjelder materiale og fabrikasjon, sett fra et teknisk synspunkt.
 • Garantien innebærer at OQAB etter eget valg erstatter eller reparerer deler av leverte produkter, som på grunn av material- eller fabrikasjonsfeil har blitt ubrukbare.
 • Garantitiden er på 24 måneder eller 3000 maskintimer. Den fristen som inntreffer først, er den gjeldende. Garantitiden gjelder fra og med den dagen produktet leveres til sluttkunden.
 • Garantitiden gjelder fra og med den datoen leveringen skjer til sluttkunden. En forutsetning for at OQAB skal behandle en innlevert reklamasjon, er at registreringskort er sendt inn til OQAB.
 • Reservedeler og arbeidstid betales av OQAB under den forutsetning at reklamasjonen har blitt godkjent. Dog inngår ikke erstatning for reisekostnader, reisetid, forbrukerprodukter, hydraulikkolje og ståtid.
 • Garantien gjelder ikke for feil som har oppstått på grunn av naturlig slitasje, skjødesløshet, feilmontering eller andre årsaker som ligger utenfor OQABs kontroll.
 • Garantien gjelder ikke dersom OilQuick-produktet har blitt ombygget eller endret uten at OQAB har gitt sitt skriftlige samtykke til det. Reservedeler som ikke er originale OilQuick-deler, erstattes ikke. På reservedeler som er levert etter garantitidens utgang, gis det 3 måneders garanti. Reservedelene vil kunne godtgjøres under den forutsetning at reservedelen det er snakk om, er montert av OQAB-godkjent verksted eller representant, og at denne bekrefter at ingen slark, forurensning, slitasje eller lignende har hatt en uheldig innvirkning på delen.
 • Feil som oppstår under garantitiden, godtgjøres av OQAB under den forutsetning at reklamasjon har blitt sendt inn til OQAB innen 30 dager etter at skaden har inntruffet, og at feilene er et reklamasjonstilfelle.
 • Garantien gjelder under den forutsetning at produktet er installert og har blitt betjent i overensstemmelse med de krav om installasjonsanvisninger som fremgår av gjeldende manual.
 • Garantien gjelder bare hvis originale OilQuick-deler benyttes sammen med våre OilQuick hurtigfestesystemer.

 

KVALITETSPOLICY

Syfte: Att övergripande beskriva vårt förhållningssätt till kvalitet.
Omfattning: Kvalitetspolicyn skall utgöra riktlinjer för allt arbete.
Ansvar: Företagsledningen ansvarar att kvalitetspolicyns innehåll tydliggörs och förankras hos alla medarbetare.

 

OilQuick skall:

 • Vara kundens förstahandsval för automatiska system för redskapsväxlingar och överträffa deras förväntningar.
 • Leverera innovativa produkter och tjänster med respekt för samhället.
 • Skapa tillit och förtroende hos kunder genom att leverera enastående kvalité.
 • Ha medarbetare med rätt kompetens som ansvarsfullt deltar i arbetet med att ständigt förbättra våra processer (Kaizen).
 • Genomföra systematiska riskanalyser för att kvalitetssäkra verksamheten.
 • Snabbt stoppa processen och åtgärda innan produkten kommer till kund.
 • Se till att kvalitetskraven på produkter och tjänster som OilQuick köper in, eller lägger ut hos underleverantörer, ska motsvara de krav vi ställer på oss själva:
  • Leverantörens kvalitetsarbete ska utvärderas innan ett avtal tecknas.
  • Vi ska ställa tydliga kvalitetskrav och regelbundet utvärdera hur leverantören uppfyller kraven.

Hur:

 • Bygga in kvalité enligt bäst kända sätt, utan efterjusteringar eller kassationer.
 • Alltid tillämpa rotorsaksanalys för att komma till botten av problemet.
 • Regelbundet utvärdera och dokumentera hur marknaden och enskilda kunder uppfattar kvaliteten på våra produkter och tjänster. Vi ska reagera snabbt på resultaten av utvärderingarna.

 

 

INTEGRITETSPOLICY

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. Den nya bestämmelsen kallas GDPR och ersätter personuppgiftslagen. Detta ställer krav på hur företag får behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi lagrar dina uppgifter.

 

Personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. OilQuick är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom OilQuick behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som OilQuick tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

 

OilQuicks webbplatser

När du besöker www.oilquick.com samlas inga personuppgifter in. Vi samlar endast in information som används för statistiska syften och besökaren är alltid anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. OilQuick använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

 

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

Leverantörsinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli leverantör till oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och ev. val av kommunikationskanal.

Personliginformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna söka jobb hos oss. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. personligt brev samt CV.

 

Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal.

 

Ändamålen är till exempel:

• ingå ett avtal med oss/bli kund.

• få en offert på ett erbjudande.

• köpa en produkt/tjänst.

 

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

• för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder.

• för att skicka nyhetsbrev.

• för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor eller via mail till gdpr@oilquick.com.

 

Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år.

 

Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. 

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta OilQuicks dataskyddsansvarige på gdpr@oilquick.com.